Rengöringskit. Manufacturer product no.: 111.0

Rengöringskit

Price per set:

€15

Add to cart Add to cart
Product info
Temporary out of stock Contact us for availability Temporary out of stock Contact us for availability

200ml filterolja Blue
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning Förbjuden. Undvik inandning av ånga/dimma. Sörj för god ventilation. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50C Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Explosiva ångor kan bildas vid otillräcklig ventilation. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall


500ml rengöringsmedel (räcker till ca. 3 tvättar)
Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring kontakta
genast läkare.Innehåller: anjoniska tensider <5%.It is very important to follow the Maintenance Instructions for Sport Air Filter.
It must be cleaned and oiled at least every 10 000 - 15 000 km, depending on season and road type.

Article number: 4690111

Manufacturer product no.: 111.0

Close
Close